Regulamin serwisu internetowego

PRZED SKORZYSTANIEM Z WITRYNY NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI

Co znalazło się w treści warunków?

Niniejsze warunki określają zasady korzystania z witryny https://pl.ryobitools.eu/.

Aby przejść bezpośrednio do każdego zagadnienia, można skorzystać z poniższych odnośników:

Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować

https://pl.ryobitools.eu/ jest witryną administrowaną przez firmę TECHTRONIC INDUSTRIES EASTERN EUROPE. Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną Polsce numer REGON: 015780638 z siedzibą pod adresem przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa. Nasz numer NIP to: 5342272218

Aby skontaktować się z nami, odwiedź naszą witrynę ZOSTAW WIADOMOŚĆ (ryobitools.eu), wyślij e-maila na adres poczty elektronicznej [email protected] lub lub zadzwoń na infolinię pod numer 22 462 89 20.

Korzystanie z witryny oznacza akceptację warunków

Korzystając z witryny, użytkownik potwierdza akceptację niniejszych warunków i zobowiązuje się do przestrzegania ich.

W razie braku akceptacji warunków należy zrezygnować z korzystania z witryny.

Zalecamy wydrukowanie warunków, tak aby można było skorzystać z nich w przyszłości.

Użytkownik może być objęty dodatkowymi warunkami

W niniejszych warunkach korzystania pojawiają się odniesienia do następujących dodatkowych warunków, które również obowiązują podczas korzystania z witryny:

Treść warunków może ulegać zmianom

Co pewien czas zmieniamy treść warunków. Przed każdym skorzystaniem z witryny należy sprawdzić niniejsze warunki, aby mieć pewność zapoznania się z warunkami obowiązującymi w danej chwili.

Witryna może być zmieniana

Co pewien czas możemy aktualizować i zmieniać zawartość witryny, tak aby uwzględnić zmiany produktów, potrzeb użytkowników oraz naszych priorytetów biznesowych.

Witryna może zostać zawieszona lub wycofana

Witryna jest udostępniana bezpłatnie.

Nie gwarantujemy, że witryna lub dowolne znajdujące się w niej treści będą zawsze i nieprzerwanie dostępne. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całości lub części witryny z przyczyn biznesowych i operacyjnych. Postaramy się powiadomić o zawieszeniu bądź wycofaniu z wyprzedzeniem.

Użytkownik odpowiada ponadto za to, aby wszystkie osoby korzystające z witryny za pośrednictwem jego łącza internetowego zapoznały się z niniejszymi warunkami korzystania i innymi obowiązującymi warunkami, a także przestrzegały ich.

Możemy dokonać cesji umowy na inny podmiot

Możemy dokonać cesji swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych warunków na inną organizację. W takiej sytuacji będziemy starali się powiadomić użytkowników na piśmie oraz zapewnimy, że cesja nie wpłynie na ich prawa w ramach umowy.

NASZA WITRYNA JEST PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DLA UŻYTKOWNIKÓW W POLSCE

Witryna przeznaczona jest dla osób mieszkających na terenie Polski. Nie gwarantujemy stosowności ani dostępności treści opublikowanych w witrynie lub za jej pośrednictwem w innych miejscach.

NALEŻY ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO DANYCH SWOJEGO KONTA

W razie ustanowienia lub otrzymania kodu identyfikacyjnego użytkownika bądź innych informacji w ramach procedur bezpieczeństwa należy traktować takie informacje jako poufne. Nie należy ujawniać ich osobom trzecim.

Zastrzegamy sobie prawo do dezaktywacji kodu identyfikacyjnego użytkownika bądź hasła, niezależnie od tego, czy zostało ono ustanowione przez użytkownika, czy przydzielone przez nas, w dowolnej chwili, jeśli użytkownik naruszy którekolwiek z postanowień niniejszych warunków korzystania.

W przypadku, gdy użytkownik dowie się lub podejrzewa, że inna osoba zna jego kod identyfikacyjny lub hasło, wówczas powinien niezwłocznie poinformować nas o tym, korzystając z następujących danych: [email protected].

W JAKI SPOSÓB KORZYSTAĆ Z MATERIAŁÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WITRYNIE

Jesteśmy właścicielami lub licencjobiorcami wszelkich praw własności intelektualnej do witryny oraz opublikowanych w niej treści. Treści te są chronione prawem autorskim i traktatami obowiązującymi na całym świecie. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.

Użytkownik może wydrukować jeden egzemplarz lub pobrać wyciągi bądź strony z naszej witryny na użytek własny oraz może zwracać uwagę innych osób w ramach swojej organizacji na treści opublikowane w witrynie.

Zabrania się modyfikacji drukowanych lub cyfrowych wersji materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakikolwiek sposób, ponadto zabrania się wykorzystywania ilustracji, zdjęć, materiałów wideo i audio oraz grafiki w oddzieleniu od towarzyszącego tym materiałom tekstu.

Należy zawsze podać nas (lub innych autorów) jako autorów treści opublikowanych w witrynie.

Użytkownik nie może wykorzystywać żadnych treści w witrynie do celów komercyjnych bez otrzymania licencji od nas lub naszych licencjodawców.

W przypadku wydrukowania, skopiowania lub pobrania dowolnej części witryny z naruszeniem niniejszych warunków użytkownik traci prawo do korzystania z witryny i ma obowiązek zwrócić bądź zniszczyć wszelkie wykonane kopie materiałów, według naszego uznania.

NIE NALEŻY OPIERAĆ SIĘ NA INFORMACJACH OPUBLIKOWANYCH W WITRYNIE

Treści w naszej witrynie są udostępniane jako informacje ogólne. Nie mają charakteru porad, na których należałoby się opierać. Przed podjęciem lub zaniechaniem działań na podstawie treści dostępnych w witrynie należy uzyskać profesjonalną lub specjalistyczną poradę.

Mimo że staramy się aktualizować informacje w witrynie, nie składamy żadnych oświadczeń ani nie dajemy gwarancji, jawnych ani dorozumianych, że treści dostępne w naszej witrynie są trafne, wyczerpujące czy aktualne.

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WITRYNY, DO KTÓRYCH ODNOŚNIKI PUBLIKUJEMY

Dostępne w naszej witrynie łącza do innych witryn i zasobów udostępnianych przez strony trzecie mają charakter informacyjny. Nie należy traktować ich jako akceptacji takich witryn czy informacji, które są w nich dostępne.

Nie mamy kontroli nad treściami i zasobami dostępnymi w takich witrynach.

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY LUB STRATY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Dotyczy zarówno konsumentów, jak i użytkowników biznesowych:

 • Nie wyłączamy ani w nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec użytkowników w sposób niezgodny z prawem. Dotyczy to również odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem naszym, naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców, a także za oszustwa lub podawanie fałszywych informacji.
 • Różnorodne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności obowiązują w przypadku odpowiedzialności będącej wynikiem dostarczenia jakichkolwiek produktów do użytkownika.

Dotyczy użytkowników biznesowych:

 • Wyłączamy wszelkie dorozumiane warunki, gwarancje, oświadczenia oraz inne warunki, które mogą obowiązywać w związku z naszą witryną lub dostępnymi w niej treściami.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody, zarówno z tytułu umowy, czynu zabronionego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych czy innych, nawet jeśli można było je przewidzieć, wynikające lub związane z:
  • korzystaniem bądź brakiem możliwości korzystania z witryny lub
  • korzystaniem lub opieraniem się na treściach opublikowanych w witrynie.
 • W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za:
  • utracone zyski, sprzedaż, transakcje ani przychody,
  • zakłócenia w działalności biznesowej,
  • utratę spodziewanych oszczędności,
  • utratę możliwości biznesowych, wartości bądź renomy firmy lub
  • straty bądź szkody bezpośrednie lub wynikowe.

Dotyczy konsumentów:

 • Prosimy pamiętać, że witryna służy do użytku domowego i prywatnego. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać witryny do celów komercyjnych ani biznesowych, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę zysków czy transakcji, zakłócenia w działalności biznesowej ani utratę możliwości biznesowych.
 • W przypadku, gdy dostarczone przez nas wadliwe treści spowodują uszkodzenie urządzenia lub treści cyfrowych należących do użytkownika i będzie to spowodowane niedołożeniem należytej staranności z naszej strony, wówczas dokonamy naprawy szkody lub wypłacimy użytkownikowi rekompensatę. [Nie odpowiadamy jednak za szkody, których można było uniknąć, stosując się do naszych porad związanych z bezpłatną aktualizacją lub jeśli szkody będą spowodowane nieprzestrzeganiem przez użytkownika instrukcji instalacji bądź podanych przez nas minimalnych wymagań systemowych.]

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy wyłącznie zgodnie z treścią Polityka prywatności (ryobitools.eu)

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WIRUSY I ZABRANIAMY WPROWADZANIA ICH

Nie gwarantujemy, że nasza witryna będzie wolna od wirusów i innych szkodliwych elementów.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za odpowiednie skonfigurowanie swoich systemów informatycznych, programów komputerowych i platformy pod kątem korzystania z witryny. Użytkownik powinien korzystać z własnego oprogramowania antywirusowego.

Zabrania się nieprawidłowego korzystania z witryny poprzez wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych i innych materiałów złośliwych lub szkodliwych technologicznie. Zabrania się uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do witryny, serwera, na którym jest przechowywana czy jakiegokolwiek serwera bądź komputera lub bazy danych związanej z naszą witryną. Zabrania się przeprowadzania ataków typu DoS bądź DDoS na naszą witrynę. Naruszenie tego postanowienia stanowi przestępstwo w rozumieniu ustawy o nadużyciach komputerowych z 1990 roku. Tego typu naruszenia będą zgłaszane odpowiednim organom władzy, z którymi będziemy współpracowali, włącznie z podaniem tożsamości użytkownika. W razie takiego naruszenia użytkownik natychmiast traci prawo do korzystania z witryny.

ZASADY PUBLIKOWANIA ODNOŚNIKÓW DO WITRYNY

Użytkownik może publikować odnośniki do naszej witryny, pod warunkiem że będzie to uczciwe i zgodne z prawem oraz że nie zaszkodzi naszej renomie i nie będzie nosiło znamion wykorzystywania jej.

Odnośniki nie mogą mieć formy sugerującej jakiekolwiek powiązania, akceptację czy wsparcie z naszej strony w przypadku, gdy taka sytuacja nie zachodzi.

Użytkownik nie może publikować odnośników do naszej witryny w witrynach, które nie są przez niego administrowane.

Zabrania się umieszczania naszej witryny w ramce innej witryny oraz tworzenia łączy do dowolnej części witryny innej niż strona główna.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na publikację odnośników do naszej witryny bez uprzedniego powiadomienia.

W razie chęci opublikowania odnośników lub wykorzystania treści dostępnych w naszej witrynie w inny sposób niż opisano powyżej, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected].

PRZEPISY KTÓREGO KRAJU OBOWIĄZUJĄ W RAZIE SPORÓW?

W przypadku konsumentów niniejsze warunki korzystania, ich przedmiot i forma podlegają przepisom prawa angielskiego – z wyłączeniem przepisów prawa polskiego wymuszających swoje zastosowanie. Zarówno użytkownik, jak i my poddajemy się wyłącznej jurysdykcji sądów w Anglii i Walii, chyba że użytkownik zamieszkuje Irlandię Północną, wówczas postępowanie może odbywać się w Irlandii Północnej, z kolei mieszkańcy Szkocji mogą zwracać się także do sądów szkockich.

W przypadku użytkowników biznesowych niniejsze warunki korzystania, ich przedmiot i forma (oraz wszelkie niezwiązane z umową spory i roszczenia) podlegają prawu angielskiemu. Obie strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów w Anglii i Walii.

NASZE ZNAKI TOWAROWE SĄ ZASTRZEŻONE

RYOBI ® jest znakiem towarowym zastrzeżonym w Polsce i stanowiącymi własność TECHTRONIC INDUSTRIES EASTERN EUROPE. Zabrania się korzystania z niego bez naszej zgody, chyba że stanowią element materiałów wykorzystywanych zgodnie z postanowieniami części zatytułowanej W jaki sposób korzystać z materiałów znajdujących się w witrynie.