Regulamin sklepu internetowego

 

Zasady i warunki sprzedaży

 

I. ZASADY I WARUNKI SPRZEDAŻY

Uwaga: Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami sprzedaży przed złożeniem zamówienia oraz o zachowanie kopii tych warunków i zamówienia do wykorzystania w przyszłości. Niniejsza informacja została przygotowana przez Techtronic Industries Eastern Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

II. O NAS

Niniejsza witryna internetowa https://pl.ryobitools.eu/ jest obsługiwana przez Techtronic Industries Eastern Europe sp. z o.o. ("my", "nas", "nasz", "TTI", "RYOBI” lub "Sprzedawca”), a niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego ("Regulamin sprzedaży") dotyczy Towarów sprzedawanych oraz dostarczanych bezpośrednio Klientom przez Techtronic Industries Eastern Europe sp. z o.o. za pośrednictwem tej witryny („Sklep Internetowy”).

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego i dokonywaniem zakupów jest RYOBI. Wszystkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych prawa zostały opisane szczegółowo w Polityce Prywatności: https://pl.ryobitools.eu/footer/polityka-prywatnosci/.

Kliknij tutaj: https://pl.ryobitools.eu/footer/terms-of-use/, aby zapoznać się z warunkami korzystania z naszego serwisu internetowego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną).

Jesteśmy spółką zarejestrowaną w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-146), ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000215064, NIP: 5342272218, REGON: 015780638, kapitał zakładowy 350 050,00 złotych.

Nasze dane kontaktowe:
Techtronic Industries Eastern Europe sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A,
02-146 Warszawa, Polska
Adres e-mail: [email protected]
Numer telefonu: +48 22 599 47 47

Z Biurem Obsługi Klienta można się skontaktować pisząc na adres e-mail:
[email protected] lub dzwoniąc na numer telefonu kontaktowego: +48 22 599 47 47

III. UWAGI OGÓLNE

 1. 1. Klientem Sklepu Internetowego jest pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo działająca przez prawidłowo umocowaną osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. W przypadku, gdy Klientem jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, nie może ona dokonać zakupu w Sklepie Internetowym, jeżeli nie posiada zgody swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie takiej czynności, z zastrzeżeniem, że co do zasady Umowy sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 2. 2. Konsumentem jest Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. 3. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. 4. Towarem (lub odpowiednio Towarami) jest produkt, który może być przedmiotem obrotu (sprzedaży), dostępny do kupienia w Sklepie Internetowym.

IV. ZAWARCIE UMOWY

 1. 1. Strony zakupowe naszego Sklepu Internetowego poprowadzą Cię przez kolejne kroki, które musisz wykonać, aby złożyć u nas zamówienie („Zamówienie”). Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem sprzedaży oraz akceptacja jego postanowień. Zamówienie przesłane przez Klienta za pośrednictwem udostępnionego przez Sklep Internetowy formularza stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Nasz proces składania Zamówienia umożliwia sprawdzenie i poprawienie ewentualnych błędów przed wysłaniem Zamówienia do nas. Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie i sprawdzenie poprawności całości Zamówienia na każdej stronie procesu składania Zamówienia. Proces Zamówienia rozpoczyna się od kliknięcia przycisku "Do koszyka" na stronie danego Towaru. Kolejnym krokiem jest wejście w zakładkę koszyka i wybranie sposobu płatności i dostawy Zamówienia. Następnie należy uważnie uzupełnić wszystkie dane niezbędne do złożenia Zamówienia, w szczególności należy podać dane adresowe oraz dane pozwalające na dalszy kontakt Sprzedawcy z Klientem. Podsumowanie Zamówienia zawiera wszystkie istotne informacje, w szczególności cenę danego Towaru, opis Towaru, informacje dotyczące sposobu dostawy oraz metody płatności. Ostatnim krokiem procesu Zamówienia jest kliknięcie przycisku "Zamawiam i płacę". Potwierdzimy przyjęcie Zamówienia, wysyłając Ci osobną wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia ("Potwierdzenie zamówienia"). Umowa sprzedaży (dalej: „Umowa sprzedaży”) zostanie zawarta dopiero w momencie wysłania przez nas Potwierdzenia zamówienia.
 2. 2. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. 3. Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych przez Ciebie Towarów. Czas realizacji Twojego Zamówienia uzależniony jest również od dostępności danego Towaru. RYOBI nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy oraz brak uzupełnienia lub poprawienia przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
 4. 4. Jeśli nie będziemy w stanie dostarczyć Ci części lub całości Zamówienia, na przykład dlatego, że Towarów nie ma w magazynie, dany Towar nie jest już dostępny lub nie możemy dotrzymać żądanego przez Ciebie terminu dostawy, poinformujemy Cię o tym pocztą elektroniczną i nie zrealizujemy Twojego zamówienia. Jeśli zapłaciłeś już za Zamówienie, zwrócimy Ci pełną kwotę, w tym wszelkie koszty dostawy, tak szybko, jak to możliwe.
 5. 5. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2020.0.287) patrz punkt: Prawo do odstąpienia od umowy.
 6. 6. Oprócz praw określonych w niniejszym Regulaminie Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta mogą przysługiwać inne prawa przyznane m.in. w obowiązujących przepisach prawa. Postanowienia mniej korzystne dla Konsumenta lub dla Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niż postanowienia obowiązujących przepisów prawa są nieważne. W miejsce postanowień mniej korzystnych stosuje się przepisy obowiązujących przepisów prawa korzystniejsze dla Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu sprzedaży nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów lub Przedsiębiorców na prawach konsumenta przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu sprzedaży z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i Sprzedawca je stosuje.

V. OPIS, DOSTĘPNOŚĆ I CENA TOWARÓW

 1. 1. Opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, przydatność i cena zamówionych Towarów będą zgodne z opisami i cenami podanymi w Sklepie Internetowym w chwili składania Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru. W przypadkach gdy Towary oferowane są również na innych rynkach Unii Europejskiej, nie różnią się one w sposób istotny składem lub właściwościami od Towarów oferowanych przez Sprzedawcę, chyba że przemawiają za tym uzasadnione i obiektywne czynniki.
 2. 2. Wszystkie Towary podlegają warunkom dostępności. Jeśli w chwili otrzymania Zamówienia wybrane przez Ciebie Towary nie są dostępne lub nie ma ich w magazynie, RYOBI poinformuje Cię o tym jak najszybciej pocztą elektroniczną lub telefonicznie i zaoferuje Ci Towar lub Towary alternatywne lub zwróci Ci pieniądze przy pomocy tego samego sposobu płatności, który został użyty przy składaniu Zamówienia.
 3. 3. RYOBI zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów i przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 4. 4. Oprócz ceny Towarów, możesz być zobowiązany do uiszczenia opłaty za dostawę Towarów, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie https://pl.ryobitools.eu/. O opłacie tej zostaniesz poinformowany bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia. Zawsze upewnimy się, że w momencie składania przez Ciebie Zamówienia zostanie Ci przedstawiona całkowita cena, którą musisz zapłacić (łącznie z kosztami sposobu dostawy oraz płatności).
 5. 5. Cena wszystkich Towarów oraz koszty dostawy określone są w polskich złotych (PLN) oraz zawierają wszystkie inne należne podatki w tym podatek VAT.
 6. 6. TTI weryfikuje zamieszczane przez użytkowników opinie Towarów pod kątem ich rzeczowości (związku z Towarem), zamieszczanych danych osobowych, zgodności z wymogami prawa (w tym używanego języka), lecz nie prowadzi weryfikacji w zakresie ustalania czy opinie publikowane o Towarach pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.

VI. PŁATNOŚĆ

 1. 1. Płatności za Towary i koszty dostawy można dokonać za pomocą metody wskazanej w Sklepie Internetowym w momencie składania Zamówienia. Płatność jest przyjmowana przed wysłaniem do Ciebie Potwierdzenia zamówienia. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów. Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu Zamówienia. RYOBI oferuje następujące sposoby płatności:
 2. Płatność za pośrednictwem serwisu ADYEN. Za pośrednictwem tego serwisu można zapłacić następującymi metodami płatności:
  • - BLIK
  • - Szybki przelew bankowy
  • - Płatność kartą Visa
  • - Płatność kartą Mastercard
 3. 2. Sprzedający oczekuje 5 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia na jego opłacenie przez Klienta. Jeżeli przez ponad 5 dni roboczych Zamówienie nie zostanie opłacone RYOBI anuluje Twoje Zamówienie.

VII. DOSTAWA

 1. 1. Zamówione Towary zostaną dostarczone pod adres wskazany podczas składania Zamówienia. Dostawy nie mogą być realizowane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Klient jest odpowiedzialny za podanie w Zamówieniu dokładnych danych adresowych i kontaktowych (w tym numeru telefonu). Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe Klientów wyłącznie w celu wywiązania się z naszych zobowiązań wynikających z Regulaminu Sprzedaży. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności na stronie https://pl.ryobitools.eu/footer/polityka-prywatnosci/.
 2. 2. Dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć Towary jak najszybciej po przyjęciu Zamówienia, a w każdym razie w ciągu 30 dni od daty Potwierdzenia zamówienia. Klient otrzyma wiadomość e-mail, gdy jego Zamówienie zostanie zrealizowane i wysłane. Jeśli wystąpi opóźnienie spowodowane obiektywnymi przesłankami, których nie mogliśmy przewidzieć na etapie składania przez Ciebie Zamówienia, poinformujemy Cię o nim tak szybko, jak to możliwe. W razie opóźnienia masz prawo wyznaczyć nam dodatkowy termin do wydania Towaru, a po jego bezskutecznym upływie możesz od Umowy sprzedaży odstąpić.
 3. 3. Prosimy abyś pamiętał, żeby pod danym adresem w dniu dostawy znajdowała się osoba, która może przyjąć dostawę Towarów. Jeśli pod danym adresem nie ma nikogo, kto mógłby przyjąć dostawę Towarów, zostaniesz powiadomiony o alternatywnej dacie dostawy lub miejscu odbioru Towarów. W zależności od przewoźnika, możesz mieć również możliwość zorganizowania alternatywnych rozwiązań bezpośrednio z przewoźnikiem. Musisz upewnić się, że zarejestrowałeś się lub dokonałeś innych koniecznych czynności u odpowiedniego przewoźnika w celu dokonania alternatywnych ustaleń dotyczących czasu dostawy.
  RYOBI oferuje następujące możliwości dostawy:
  • Standardowa dostawa w ciągu 3-5 dni roboczych od dnia Potwierdzenia zamówienia za darmo dla wszystkich zamówień od 99 zł;
  • Standardowa dostawa w ciągu 3-5 dni roboczych od dnia Potwierdzenia zamówienia za 14,99 zł dla wszystkich zamówień poniżej 99 zł
 4. 4. Z zastrzeżeniem punktu 3 powyżej, przewoźnik może podjąć próbę dostawy i pozostawić kartę nieodebranej dostawy z numerem przesyłki i datą (datami) próby dostawy, jeśli nikt nie jest dostępny w celu odebrania przesyłki. Jeśli przewoźnik nie zdoła doręczyć Zamówienia, pomimo podjęcia wszystkich prób dostawy Zamówienia, przesyłka zostanie zwrócona do magazynu RYOBI i zostanie dokonany zwrot płatności przy użyciu tego samego sposobu płatności, którego użył Klient.
 5. 5. Klient staje się właścicielem zamówionych Towarów i ponosi odpowiedzialność za ryzyko ich utraty lub uszkodzenia po ich dostarczeniu do Klienta. W stosunku do Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumentów nie stoi to w sprzeczności z odpowiedzialnością Sprzedawcy za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 6. 6. W przypadku otrzymania Zamówienia w uszkodzonym/zniszczonym opakowaniu, w miarę możliwości rekomendowane jest sporządzenie protokołu szkody w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Sporządzony protokół szkody może okazać się przydatny w przypadku wystąpienia ewentualnych uszkodzeń lub wad dostarczonego Towaru.

VIII. USTAWOWE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. 1. O ile w konkretnym przypadku nie określono dłuższego terminu, Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez podawania przyczyny. Prawo to będzie obowiązywać przez 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta Towaru. Oznacza to, że w ciągu tego 14-dniowego okresu, jeśli zmienisz zdanie lub z jakiegokolwiek innego powodu zdecydujesz, że nie chcesz Towarów, możesz powiadomić nas o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Porady na temat prawa do odstąpienia od umowy można uzyskać również korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 2. 2. Aby odstąpić od Umowy sprzedaży, wystarczy poinformować nas o swojej decyzji o rezygnacji (odstąpieniu od Umowy sprzedaży). Najłatwiejszym sposobem jest wypełnienie formularza zwrotu dostępnego na naszej stronie kontaktowej https://pl.ryobitools.eu/header/kontakt/skontaktuj-sie-z-nami/kontakt-i-wsparcie/. Jeśli skorzystasz z tej metody, wyślemy do Ciebie wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że otrzymaliśmy Twoje oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. W oświadczeniu w zakresie odstąpienia od Umowy sprzedaży należy podać szczegóły dotyczące Zamówienia, aby umożliwić nam jego identyfikację. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży, o którym mowa powyżej, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed jego upływem.
 3. 3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar lub Towary Sprzedającemu niezwłocznie, na adres wskazany poniżej, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru lub Towarów przed jego upływem. Do zwracanego Towaru / Towarów prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu oraz prosimy o dopisanie numeru zamówienia ze sklepu internetowego RYOBI na etykiecie kurierskiej.
  Zwracane Towary należy odesłać na następujący na adres:
  Sklep internetowy Ryobi OEX, Ul. Łubińska 10, 05-532 Łubna
 4. 4. Jeśli odstąpisz od Umowy sprzedaży zgodnie z prawem do odstąpienia od umowy, otrzymasz pełny zwrot ceny Towarów oraz, jeśli zapłaciłeś koszty dostawy, wszelkie koszty dostawy najtańszym sposobem dostawy, jaki oferujemy. Jeśli w danym przypadku wybrałeś droższy sposób dostawy, możemy zatrzymać różnicę między kosztem tego sposobu, a naszym najtańszym kosztem dostawy.
 5. 5. Dokonujemy zwrotu płatności bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymamy Towar/Towary z powrotem lub od dnia dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu odesłania Towaru/Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu zapłaty dokonujemy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, z uwagi na to, że Sprzedawca nie obsługuje już określonego sposobu płatności, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.
 6. 6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru lub Towarów. RYOBI zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
 7. 7. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobów zwrotu Towarów, skontaktuj się z nami za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego pod linkiem: https://pl.ryobitools.eu/footer/kontakt.
 8. 8. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku wyłączeń wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 9. 9. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 10. 10. W przypadku Klienta, który jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta i który korzysta z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, mamy prawo do weryfikacji czy zawierana przez tę osobę umowa miała dla niej charakter zawodowy oraz czy odstąpienie od umowy było możliwe. Zastrzegamy, iż w przypadku braku ziszczenia się tych przesłanek jesteśmy uprawnieni do nieuwzględnienia oświadczenia Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

IX. UMOWNE PRAWO DO ZWROTU

 1. 1. Niezależnie od uprawnień opisanych w punkcie dotyczącym ustawowego prawa do odstąpienia od umowy wskazanego w punkcie VIII powyżej, Klient jest uprawniony do skorzystania z umownego (dodatkowego) prawa zwrotu Towaru/Towarów w ciągu 30 dni od momentu ich otrzymania.
 2. 2. Podlegający zwrotowi Towar/Towary musi być pełnowartościowy, bez śladów używania, niezniszczony, w oryginalnym opakowaniu oraz nadający się do ponownej sprzedaży.
  W przypadku chęci skorzystania z umownego prawa do zwrotu na warunkach określonych w niniejszym postanowieniu Towar/Towary należy odesłać na następujący adres:
  Sklep internetowy Ryobi OEX, Ul. Łubińska 10, 05-532 Łubna

X. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu sprzedaży nie ogranicza odpowiedzialności Sprzedawcy za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z jego zaniedbania, ani za oszustwo, podanie fałszywych informacji przez firmę TTI lub jej pracowników.

XI. WYŁĄCZENIA (NIE DOTYCZY KONSUMENTÓW ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA)

 1. 1. TTI nie ponosi odpowiedzialności za straty, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy z TTI (niezależnie od tego, czy były spowodowane naszym zaniedbaniem). Postanowienie nie dotyczy Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 2. 2. Z wyjątkiem odpowiedzialności wskazanej w postanowieniu dotyczącym gwarancji producenta, TTI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub wtórne straty wynikające z naszej dostawy towarów na rzecz Klienta, w tym za jakiekolwiek straty biznesowe (w tym utratę zysków, utratę możliwości prowadzenia działalności gospodarczej lub utratę możliwości zarabiania, oszczędzania lub korzystania z pieniędzy przez Klienta lub inną osobę). Postanowienie nie dotyczy Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta. Dostarczamy Towary wyłącznie do użytku domowego i prywatnego, dlatego nie powinny być one odsprzedawane i w takich okolicznościach nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Prawa ustawowe Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta pozostają nienaruszone.

XII. GWARANCJA I RĘKOJMIA

 1. 1. Towar jest objęty gwarancją („Gwarancja”), której warunki podano poniżej.
 2. 2. Okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące („Okres Gwarancji”) dla Konsumentów i rozpoczyna się w dniu zakupu produktu. Datę zakupu prosimy w miarę możliwości udokumentować fakturą lub innym dowolnym dowodem zakupu (dowodem zakupu jest w szczególności np. paragon, faktura, faktura elektroniczna, itp.). Produkt został zaprojektowany i jest przeznaczony do użytku konsumenckiego i prywatnego. W związku z tym Gwarancja nie obejmuje zastosowań profesjonalnych i komercyjnych. Okres gwarancji właściwy dla danego Towaru będzie również wyraźnie określony na opakowaniu Towaru lub w odpowiedniej dokumentacji gwarancyjnej danego Towaru – karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do danego Towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa do Gwarancji, Konsument zobowiązany jest do przedstawienia odpowiedniej dokumentacji gwarancyjnej.
 3. 3. Istnieje możliwość wydłużenia Okresu Gwarancji dla części asortymentu narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym (AC/DC) poprzez zarejestrowanie produktu na stronie internetowej www.ryobitools.eu. Kwalifikowalność narzędzi do wydłużenia Okresu Gwarancji jest wyraźnie określona w Sklepie Internetowym i/lub na opakowaniu oraz w dokumentacji produktu. Konsument musi zarejestrować nowo kupione narzędzia online w ciągu 30 dni od daty zakupu. Konsument może zarejestrować się w celu przedłużenia Gwarancji w swoim kraju zamieszkania, jeżeli jest on wymieniony w formularzu rejestracji online, gdzie opcja ta obowiązuje. Ponadto, Konsument musi zaakceptować Regulamin. Dowodem wydłużenia Okresu Gwarancji jest wysyłane pocztą elektroniczną potwierdzenie rejestracji i w miarę możliwości dowód zakupu potwierdzającego datę zakupu.
 4. 4. Gwarancja obejmuje wszystkie wady produktu ujawnione w Okresie Gwarancji wynikające z usterek wykonania lub materiału obecnych w dniu zakupu. Gwarancja jest ograniczona do naprawy i nie obejmuje żadnych innych zobowiązań, w tym między innymi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne. Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli produkt był nieprawidłowo używany, używany niezgodnie z instrukcją lub nie był prawidłowo podłączony.
  Gwarancja nie obejmuje:
  • uszkodzenia produktu wynikającego z nieprawidłowej konserwacji,
  • produktu, który został zmieniony lub zmodyfikowany,
  • produktu, którego oryginalne oznaczenie (znak towarowy, numer seryjny) zostało zniszczone, zmienione lub usunięte,
  • jakichkolwiek uszkodzeń wynikających z nieprzestrzegania instrukcji,
  • jakiegokolwiek produktu bez certyfikatu CE,
  • jakiegokolwiek produktu, który próbowano naprawiać z pomocą niewykwalifikowanej osoby lub bez uzyskania wcześniejszej zgody firmy TTI,
  • jakiegokolwiek produktu podłączonego do nieprawidłowego źródła zasilania (nieprawidłowe natężenie prądu, napięcie, częstotliwość),
  • jakiegokolwiek produktu, który był używany z nieprawidłową mieszanką paliwową (paliwo, olej, procentowy udział oleju),
  • jakichkolwiek uszkodzeń spowodowanych wpływem czynników zewnętrznych (chemicznych, fizycznych, drgań) lub substancji obcych,
  • normalnego zużycia części zamiennych,
  • nieprawidłowego użycia, przeciążenia narzędzia,
  • stosowania niezatwierdzonych akcesoriów lub części,
  • jakichkolwiek okresowych regulacji lub czyszczenia gaźników w ramach konserwacji
  • akcesoriów narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym dostarczonych z narzędziem lub kupionych oddzielnie. Takie wykluczenia obejmują, między innymi, wymienne ostrza wkrętaka, wiertła, tarcze cierne, papier ścierny i ostrza, prowadnicę boczną,
  • elementów (części i akcesoriów) podlegających naturalnemu zużyciu obejmujących, między innymi, zestawy do konserwacji i serwisu, szczotki węglowe, łożyska, uchwyt, przystawkę wiertła SDS, gniazdo, przewód zasilania, uchwyt pomocniczy, skrzynię transportową, płytę szlifierską, worek pyłowy, rurę odprowadzania pyłu, podkładki filcowe, kołki i sprężyny klucza udarowego, kopułki do zwalniania żyłki, pasy napędowe, sprzęgło, ostrza przycinarek do żywopłotów lub kosiarek do trawy, uprząż, przepustnicę linkową, zęby, kołki podnośnika, wentylatory dmuchawy, rury nadmuchowe i ssawne, worek na śmieci i paski, prowadnice, łańcuchy piły, węże, mocowanie złączy, dysze natryskowe, koła, pręty natryskowe, szpule wewnętrzne, szpule zewnętrzne, filtry gazu, ostrza do ściółkowania itp.
 5. 5. W celu serwisowania produkt należy wysłać na adres Centrum Serwisowego RYOBI w Polsce: Centrum Serwisowe TTI, ul. Przemysłowa 6, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, numer telefonu kontaktowego: +48 22 599 47 00. W niektórych krajach lokalny dystrybutor produktów RYOBI podejmuje się wysyłki produktu do centrum serwisowego RYOBI. W przypadku wysyłki do punktu serwisowego RYOBI produkt — pozbawiony jakichkolwiek niebezpiecznych substancji, na przykład benzyny — należy bezpiecznie zapakować i dołączyć adres nadawcy oraz krótki opis usterki.
 6. 6. Naprawa w ramach niniejszej Gwarancji jest bezpłatna. Wymienione części lub narzędzia stają się naszą własnością. Wykonując uprawnienia z Gwarancji należy dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w Gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana w momencie wystawienia Gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. Prawa ustawowe wynikające z zakupu narzędzia pozostają niezmienione. Adres Centrum Serwisowe RYOBI w Polsce jest następujący: Centrum Serwisowe TTI, ul. Przemysłowa 6, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, numer telefonu kontaktowego: +48 22 599 47 00.
 7. 7. Niniejsze warunki Gwarancji obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza tym obszarem należy skontaktować się z autoryzowanym dostawcą produktów RYOBI i ustalić, czy obowiązuje inna gwarancja.
 8. 8. Termin realizacji obowiązków wynikających z Gwarancji wynosi do 14 od dnia otrzymania produktu przez Centrum Serwisowe RYOBI. TTI dostarczy produkt do Konsumenta na swój koszt.
 9. 9. Uprawnienia przysługujące Konsumentom z tytułu Gwarancji w przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z Umową sprzedaży nie wyłączają, nie ograniczają, nie zawieszają ani nie mają wpływu na uprawnienia ze strony i na koszt Sprzedawcy, jakie przysługują Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta, wynikające z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej opisanych poniżej.
 10. 10. Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Towaru Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi. Możliwość skorzystania z prawa do reklamacji nie dotyczy Klienta, który jest Przedsiębiorcą, i który nie posiada statusu Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Reklamację należy zgłosić pisemnie za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego pod następującym linkiem: https://pl.ryobitools.eu/footer/kontakt.
 11. 11. Procedura dotycząca rękojmi. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności: zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta oraz żądanie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Prosimy o załączenie do reklamacji kopii jakiegokolwiek dowodu zakupu Towaru (dowodem zakupu jest w szczególności np. paragon, faktura, faktura elektroniczna, itp.).
 12. 12. W celu przyśpieszenia realizacji procedury rozpatrywania reklamacji, uprzejmie prosimy o kierowanie reklamacji dotyczących dostawy zamówionego Towaru/Towarów za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego pod następującym linkiem: https://pl.ryobitools.eu/footer/kontakt.
 13. 13. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, może:
  • a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, gdy:
  • 1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
   2) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
   3) brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
   4) brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
   5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności.
  • Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży.
  • b. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany o braku zgodności z Umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim został nabyty. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie.
 14. 14. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy lub przedsiębiorca może dokonać naprawy gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany o braku zgodności z Umową sprzedaży i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel w jakim został nabyty.
 15. 15. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie - nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania reklamacyjnego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta. W przeciwnym wypadku uważa się, że Sprzedawca uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 16. 16. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć reklamowany towar na poniżej wskazany adres reklamacyjny. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta lub od Przedsiębiorcy na prawach konsumenta reklamowany towar w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
  Towar lub Towary podlegające reklamacji należy odesłać na następujący na adres:
  Centrum Serwisowe TTI, ul. Przemysłowa 6, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, Numer telefonu kontaktowego: +48 22 599 47 00
 17. 17. Roszczenie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 18. 18. W przypadku Kupującego, który jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta i który korzysta z prawa do reklamacji, Sprzedawca ma prawo do weryfikacji czy zawarta przez tę osobę umowa miała dla niej charakter zawodowy oraz czy skorzystanie z prawa do reklamacji jest możliwe. Sprzedawca niniejszym zastrzega, iż w przypadku braku ziszczenia się tych przesłanek jest on uprawniony do nieuwzględnienia reklamacji.

XIII. POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Spór wynikający z Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Konsumentem a RYOBI może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. W celu polubownego rozwiązania sprawy Konsument może skorzystać z:
 2. a. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej;
 3. b. platformy internetowej Online Dispute Resolution (ODR), czyli europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów działającej na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR stanowi również źródło informacji dotyczących dostępnych metod internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy sprzedawcą a konsumentem. Uprzejmie informujemy, że niezależnie od wybranej przez Konsumenta metody rozstrzygania sporów konsumenckich, w każdym czasie Konsument może się z nami skontaktować pisząc na adres e-mail: [email protected].
 4. c. stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej ze Sprzedawcą;
 5. d. prowadzonego przez wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
 6. e. pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 7. Udział TTI w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane powyższych informacji nie stanowi zobowiązania TTI do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, TTI może przekazać Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli TTI nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że TTI nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

XIV. FAKTURY ELEKTRONICZNE

Akceptując niniejszy Regulamin sprzedaży Klient wyraża zgodę na wystawienie i udostępnienie (przesłanie) przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym. Klient zobowiązany jest wskazać prawidłowy adres e-mail. Formatem faktury elektronicznej jest format PDF (Portable Document Format). Wycofanie zgody oznacza brak akceptacji Regulaminu sprzedaży i tym samym brak możliwości skorzystania z usług Sprzedawcy. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

XV. ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany Regulaminu sprzedaży w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
 2. a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez RYOBI wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a RYOBI;
 3. b. konieczność dostosowania działalności RYOBI do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
  • - decyzji właściwego w zakresie działalności RYOBI organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności RYOBI wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a RYOBI;
 4. c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez RYOBI spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja Wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie sprzedaży);
 5. d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez RYOBI usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu sprzedaży, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez RYOBI dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem sprzedaży i oferowanych Klientowi;
 6. e. połączenie, podział albo przekształcenie RYOBI lub zmiana innych danych identyfikacyjnych RYOBI określonych w Regulaminie sprzedaży;
 7. f. zmiana formy prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych przez RYOBI;
 8. g. wystąpienie nieścisłości bądź wątpliwości interpretacyjnych na gruncie Regulaminu sprzedaży, które wymagają doprecyzowania jego treści.
 9. O zmianach Regulaminu sprzedaży i ich zakresie Klienci będą powiadamiani przez publikację aktualnej wersji regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiana Regulaminu sprzedaży nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów sprzedaży Towarów przed zmianą Regulaminu sprzedaży. Treść aktualnie obowiązującego w Sklepie Internetowym Regulaminu Sprzedaży jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://pl.ryobitools.eu/footer/regulamin/, gdzie Klienci mogą w każdym czasie go przeglądać, pobrać, a także sporządzić jego wydruk. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedawcę o wyborze aktualnego jako obowiązującego. Za każdym razem, gdy chcesz zamówić Towary, sprawdź warunki obowiązującego Regulaminu Sprzedaży, aby upewnić się, że zapoznałeś się z ich aktualną wersją i że rozumiesz warunki Regulaminu sprzedaży, które będą miały zastosowanie do Twojego Zamówienia.

XVI. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejszy Regulamin sprzedaży podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej. Oznacza to, że umowa zakupu Towarów za pośrednictwem naszego Sklepu Internetowego oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niej lub z nią związane będą podlegać prawu polskiemu.

XVII. KONTAKT

Wszelkie uwagi, pytania i prośby dotyczące funkcjonowania naszego Sklepu Internetowego są mile widziane i powinny być kierowane na poniższy adres:
Techtronic Industries Eastern Europe sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A,
02-146 Warszawa, Polska
Adres e-mail: [email protected]
Numer telefonu: +48 22 599 47 47


Z Biurem Obsługi Klienta można się skontaktować za pomocą dedykowanego formularza kontaktowego, dostępnego pod następującym linkiem: https://pl.ryobitools.eu/header/kontakt/skontaktuj-sie-z-nami/kontakt-i-wsparcie/ lub dzwoniąc na numer telefonu kontaktowego: +48 22 599 47 47. Infolinia Biura Obsługi Klienta czynna jest w dni powszednie od 8:30 do 16:00. Koszty, które ponosi Klient w związku z kontaktem telefonicznym z BOK określane są według stawek operatora. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych.
Możesz również skorzystać z naszego formularza kontowego dostępnego tutaj: https://pl.ryobitools.eu/header/kontakt/skontaktuj-sie-z-nami/kontakt-i-wsparcie/. Regulamin sprzedaży w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 01.03.2023 roku.

XVIII. ZWROT ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Uprzejmie informujemy, że RYOBI prowadzi zbiórkę sprzętu elektronicznego i elektrycznego, co oznacza, że przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, zużyty sprzęt tego samego rodzaju, kompletny i w ilości nie większej niż zakupiony mogą Państwo nieodpłatnie oddać przy okazji dostarczenia zakupionego sprzętu. Więcej informacji na temat zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w skrócie ZSEE) (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment) oraz zużytych baterii można znaleźć w odpowiedniej zakładce znajdującej się na naszej stronie internetowej poświęconej recyklingowi pod adresem: https://pl.ryobitools.eu.

 

Regulamin obowiązujący do dnia 28.02.2023 znajdziesz TUTAJ.